Information om behandling av personuppgifter

För att kunna registerara dig i vårt nätverks- och nyhetsbrevsregister (”Register”) behöver Medeon Aktiebolag (”Medeon”) behandla dina personuppgifter. Medeon är personuppgiftsansvarig för sådan behandling och kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lag och tillsynsmyndighets beslut och föreskrifter.

Din integritet är viktig för oss på Medeon och vi strävar efter att säkerställa att dina personuppgifter behandlas under säkra former.

Denna informationsskrift syftar till att på ett tydligt sätt informera dig om vilken personlig information som Medeon samlar in och behandlar om dig, hur den behandlas, ändamålet med behandlingen, vilken laglig grund behandlingen sker på, vilka som får ta del av informationen och vilka rättigheter du har med anledning av behandlingen. Nedan följer även information om hur du kontaktar oss om du har några frågor eller klagomål på vår behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Personuppgifter är alla de uppgifter som kan identifiera dig som person. I våra Register kommer vi exempelvis lägga in namn, telefonnummer, e-postadress samt organisation/arbetsgivare.

Varför samlar vi in personuppgifterna?

Personuppgifterna kommer att behandlas av Medeon baserat på att Medeons berättigade intresse. Detta baserat på att Medeon behöver behandla dina personuppgifter för att kunna skicka ut inbjudningar till olika nätverksaktiviteter, nyhetsbrev samt information om Medeons nätverk och verksamhet, samt att du frivilligt valt att bli registrerad för att kunna ta del av ovan nämnd information.

Vem har tillgång till uppgifterna?

Samtliga personuppgifter som du lämnar till oss kommer att lagras i vår databas. Om det följer av lag, förskrifter, domstols- eller myndighetsbeslut, rättsliga krav eller en pågående juridisk process kan dina personuppgifter föras över till tredje part. Vi kan även komma att överföra dina personuppgifter till våra underleverantörer för hantering av Registerna, inbjudningar, utskick av nyhetsbrev etc. Vi kommer att informera dig om, och vid varje tidpunkt, dina personuppgifter överförs till en tredje part som inte har angivits i detta avsnitt. De personuppgifter som du lämnar till Medeon kan även komma att överföras inom Medeon-koncernen för samma ändamål som anges i denna informationsskrift. Samtliga koncernbolag kommer att behandla personuppgifterna med högsta säkerhet och i enlighet med denna informationsskrift.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Vi kommer att behandla dina personuppgifter till dess att (i) du invänder mot behandlingen, (ii) så länge du är aktiv deltagare i vårt nätverk genom att motta information och delta i nätverksträffar, eller (iii) du avregistrerar dig från Registerna genom mail till adressen angiven nedan.

Dina rättigheter

Du har rätt att efter skriftlig ansökan få besked om vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Du har även rätt att få felaktiga personuppgifter korrigerade samt begära att vi raderar vissa eller samtliga personuppgifter. Du kan även närsomhelst invända mot behandlingen av dina personuppgifter genom att kontakta oss på e-postadressen nedan. Medeon kan inte radera dina uppgifter om det föreligger juridiska skäl till fortsatt behandling. Du har rätt att närsomhelst vända dig till Medeon eller till Datainspektionen (som kommer byta namn till Integritetsskyddsmyndigheten) för att framföra klagomål avseende Medeons hantering av dina personuppgifter.

Kontaktinformation m.m.

I det fall att du har några frågor eller om något är oklart i denna informationsskrift ber vi dig att kontakta oss via catrine.pauckstadt@medeon.se.

Personuppgiftsansvarig:
Catrine Pauckstadt

Medeon Aktiebolag, org.nr: 556564–5198
Per Albin Hanssons väg 41, 214 32 Malmö
E-post: catrine.pauckstadt@medeon.se

Medeon är en viktig life science-nod med sin centrala placering och specifika nätverk som erbjuder en av Öresundsregionens bästa tillväxtmiljöer för företagande och främjar utbytet mellan akademi, det offentliga och näringslivet.

Catrine Pauckstadt
Communications Manager